Lijstbeheer.nl

Lijstbeheer.nl  verzorgt professionele e-mailings in opdracht van derden. Geen spam.
Meent u desondanks een bericht zonder uw uitdrukkelijke verzoek te hebben ontvangen, meld dit dan aan abuse@lijstbeheer.nl.

Lijstbeheer.nl  neemt de zorg voor de verzendlijst over en bewaakt de aanmelding van abonnees daarop, een en ander conform internationale regels en wetten (www.spamlaws.com).
Aanmelding op verzendlijsten is mogelijk via de website van onze opdrachtgevers. Iedere aanmelding wordt gevolgd door een verzoek om bevestiging. Die bevestiging is gekoppeld aan een willekeurig gegenereerde code. Aanmelden van anderen dan de aangever is daarmee uitgesloten.
Lijstbeheer.nl  houdt zich aan de regels zoals die (ondermeer) zijn vastgelegd door OPTA en Stichting Spamvrij.nl.

Ontvangers

Er zijn twee soorten e-mailings:

A. gewenst
B. ongewenst

In het eerste geval heeft u concreet toestemming verleend om u (on)regelmatig berichten van al dan niet commerciële aard te sturen. U kunt uw e-mailadres op eenvoudige wijze zelf van de verzendlijst verwijderen.

In het andere geval wordt u die informatie ongevraagd (en veelal ongewenst) toegezonden. In dat geval is het bericht niet via lijstbeheer.nl  verzonden.

Verzenders

Er zijn twee manieren om een boodschap te verzenden:

A. ongewenst
B. gewenst

In het eerste geval zal lijstbeheer.nl geen zaken met u doen.

In het andere geval zorgt u (desgewenst door ons bijgestaan) ervoor dat uw boodschap dermate aantrekkelijk is dat uit uw doelgroep spontaan verzoeken komen om op uw verzendlijst te worden geplaatst.
Lijstbeheer.nl is u graag behulpzaam bij zowel de voorbereidingen als de uitbouw.

Klachten

E-mailadressen worden door diverse oorzaken snel over het internet verspreid en misbruikt als (vals) afzenderadres voor spam- en virusberichten.
Over het algemeen wordt uit het ontvangen bericht vrij snel duidelijk of er sprake is van een spambericht met vervalst afzenderadres of niet. Mocht er gerede twijfel bestaan of het bericht door of via lijstbeheer.nl  is verzonden, stuur dan het betreffende bericht door aan abuse@lijstbeheer.nl, met een korte uitleg.
In het algemeen is het raadzaam spam (van kennelijk Nederlandse herkomst) aan te melden bij spamklacht.nl (OPTA) en de Stichting Spamvrij.nl.

Zekerheden

•   Lijstbeheer.nl gebruikt de jongste technieken en een eigen dedicated server voor het verzenden van e-mailings.
Uw eigen e-mailadres wordt niet gebruikt (tenzij u dat wenst). Drie tot vijf procent van uw abonnees is niet virus- of wormvrij en hun systemen verspreiden uw e-mailadres binnen enkele uren wereldwijd.
Uitzonderlijke gevallen daargelaten wordt de afhandeling van klachten door lijstbeheer.nl overgenomen met desgewenst verslaglegging.
Uw verzendlijst blijft up-to-date. Bij iedere verzending worden ongeldige adressen automatisch van uw verzendlijst verwijderd.
Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van e-marketing? Neem contact op met
VoF Van Engelenhoven · Schuerman & Partners (lijstbeheer@esp.nl).